Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van de Amateurtuindersvereniging Koedijk

Definities binnen dit document

ATV Koedijk: Amateurtuindersvereniging Koedijk inclusief haar wettige vertegenwoordigers (bestuur).

FATV: Federatie van Amateur Tuinders Verenigingen te Alkmaar

Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de ATV Koedijk aan haar gebruikers.
 2. Alle informatie, documenten en diensten die u op of via de website atvkoedijk.nl verkrijgt en of gebruikt.

De algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website.

Algemeen

 1. ATV Koedijk neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de op de website atvkoedijk.nl verstrekte informatie. Desondanks kan de ATV Koedijk niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is.
  De informatie verstrekt op en via deze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen.
 2. De inhoud van deze website kunt u gebruiken om een beter beeld te krijgen van privacyregelgeving en kan helpen bij het vormgeven en tenuitvoerlegging van uw Privacy Statement, maar kan niet worden opgevat als concreet juridisch advies.
 3. Het gebruik van de website atvkoedijk.nl is op eigen risico, ATV Koedijk is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website of door eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.
 4. Elke aansprakelijkheid van ATV Koedijk is beperkt tot het in totaal door ATV Koedijk aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag.
  Aanspraken vervallen indien ATV Koedijk niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. ATV Koedijk is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
 6. ATV Koedijk is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en
 7. ATV Koedijk is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
 8. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Links naar en van andere websites

Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders.
ATV Koedijk is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van ATV Koedijk.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berust bij ATV Koedijk of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ATV Koedijk.
Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of op andere wijze te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van ATV Koedijk.
Tevens geeft u toestemming dat foto’s op onze website kunnen worden geplaatst waarop de beeltenis van u en/of uw relaties bewust of onbewust zichtbaar zijn voor derden.

Toepasselijk recht

 1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
 2. ATV Koedijk behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Privacy Policy

ATV Koedijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

ATV Koedijk doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ATV Koedijk houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ATV Koedijk in ieder geval:

 1. Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 3. Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. Geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. Op de hoogte is van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.